Scroll to top
對新竹縣、市合併改制直轄市ê一寡看法

對新竹縣、市合併改制直轄市ê一寡看法

最近因為新竹市市長林智堅提出新竹縣、市合併改制直轄市ê想法,引起社會各界ê關心佮討論,這ê議題嘛顯示合理劃分臺灣行政區域的重要。就新竹縣、市ê立場來講,會當整合做一个都會區,對城市ê久長發展有真大ê幫贊,毋過若是干焦考慮單獨地方自治體ê改制,恐驚見無夠全面,行政區劃需要閣較深入ê討論。 首都效應ê角度觀察改制議題 行政區劃ê劃分佮首都ê地理位置有一定ê牽連,臺北成做臺灣政治中心已經有真久長ê時間,資源過度集中,大量人口遷徙,予臺北變做全臺上顯目的城市,臺北四箍圍ê縣、市嘛綴咧發展,年久月深,臺灣人口ê分佈出現了重頭輕ê狀況,所以北臺灣目前有三个直轄市,新竹縣、市因為科技園區ê關係,加上新竹縣、市是首都圈ê一部分,怹想欲合併爭取改制做直轄市ê願望,應當會當理解。 毋過新竹縣、市就算合併,伊ê人口數嘛猶無法度符合《地方制度法》改制做直轄市ê規定,因此愛閣透過修法才有法度達成改制直轄市ê目標,算是真厚工ê工課,其實彰化縣這馬ê人口數會當符合改制直轄市ê條件,但是彰化縣目前並無改制ê拍算,可見行政區劃ê議題猶有誠大思考佮參詳ê空間。 多直轄市制ê規劃 臺灣ê行政區劃對以早「一省兩市」ê時代,行政區劃是採取「城鄉分立」劃分方式,到馬英九總統執政ê時陣,才以「三都十五縣」藍圖推捒行政區劃ê改革,拍破「城鄉分立」改做「城鄉合一」,落尾變做「五都」、「六都」,已經佮進前ê規劃有真大ê精差,真䆀看出行政區劃ê原則佇佗位,新竹縣、市合併改制直轄市ê議題嘛會當看做改革無徹底所留落來ê問題。 因為制度設計ê關係,致使直轄市比縣(市)有較大ê人事權佮財政權,一寡縣(市)就會想欲透過改制直轄市ê方式來提昇本身ê地位,爭取較濟ê資源,甚至改制直轄市變做一種時行,因此,直轄市會成做地方自治ê主流,所以必須愛針對直轄市制度進行全盤ê檢討。若是對法律ê角度來講,《中華民國憲法》第118條規定:「直轄市之自治,以法律定之。」直轄市自治雖然無親像縣(市)按呢受著憲法層次ê保障,毋過憲法對地方制度ê設計若毋是佮臺灣ê狀況真鬥搭,直轄市ê制度顛倒提供較好伸勼ê運作空間。 咱若是徛佇直轄市ê立場來思考,我認為會當採取多直轄市ê規劃(黃建銘,1999),譬喻將臺灣本島佮四箍輾轉ê島嶼,以臺北、新竹、臺中、嘉義、高雄佮花蓮為中心,劃分做六个直轄市左右,負責目前迒區域ê事務,有學者嘛有sio-siâng…

黃建銘 2021-10-27